Kuka vastaa leikkipaikan turvallisuudesta?

Taloyhtiöllä on ns. korostunut huolellisuusvelvollisuus kiinteistön turvallisuudesta. Korostunut huolellisuusvelvollisuus koskee niin yhtiön yleisiä tiloja, piha-alueita kuin leikkipaikkojakin. Miten taloyhtiö voi ylläpitää leikkipaikan turvallisuutta ja mitä tehdä rapistuneelle leikkipaikalle?

Taloyhtiö vastaa kiinteistönomistajana siitä, että niin talon asukkaiden kuin ulkopuolistenkin on turvallista liikkua sen alueella. Vahinkotilanteessa taloyhtiön tulee vastuusta vapautuakseen osoittaa toimineensa huolellisesti, ja että vahinko on aiheutunut jostakin taloyhtiöstä riippumattomasta seikasta. Myös maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa pitämään rakennuksen ympäristöineen sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä ovat avainasemassa kiinteistön, kuten myös leikkipaikkojen, turvallisuudesta huolehtimisessa. Taloyhtiön vastuu kiinteistön turvallisuudesta ei luonnollisesti poista lasten huoltajien vastuuta lasten valvonnasta ja turvallisuudesta.

Jos leikkipaikka vaatii perusteellisempaa ja kustannuksiltaan huomattavaa kunnostusta, tulee asiasta päättää yhtiökokouksessa.

Leikkivälineiden asennus ja huolto

Leikkikentät ja leikkivälineet ovat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin kuuluvia tavaroita. Lain mukaan niistä ei saisi aiheutua vaaraa käyttäjille. Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö koskee myös taloyhtiöiden pihoilla olevia leikkikenttiä ja niiden yksittäisiä leikkivälineitä. Leikkivälineiden turvallisuudesta on myös olemassa eurooppalainen standardi (SFS-EN 1176 ja 1177).

Hankittaessa uusia leikkivälineitä taloyhtiöön, taloyhtiön kannattaa hankkia vain em. turvallisuusstandardit täyttäviä välineitä. Välineet tulee asentaa oikealla tavalla valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Huomiota on kiinnitettävä myös leikkivälineiden sijoitteluun, sillä leikkivälineille on määritelty tietyt turvavälit. Lisäksi taloyhtiön on huolehdittava välineiden huollosta ja kunnossapidosta sekä säännönmukaisesta tarkastamisesta. Tarkastukset ja huollot on syytä dokumentoida, jotta taloyhtiö voi tarvittaessa osoittaa toimineensa huolellisesti.

Rikkoutuneet tai vaaralliseksi muuttuneet leikkivälineet tulee korjata tai tarpeen mukaan uusia. Jos korjausta ei heti saada, tulisi leikkivälineen käyttö estää korjaukseen saakka.

Mitä tehdä rapistuneelle leikkipaikalle?

Vaikka taloyhtiössä ei asuisi lapsia, on taloyhtiön pidettävä leikkipaikka kunnossa. Jos leikkipaikka vaatii perusteellisempaa ja kustannuksiltaan huomattavaa kunnostusta, tulee asiasta päättää yhtiökokouksessa. Hallitus voi viedä asian yhtiökokoukseen ja myös yksittäisellä osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Jos leikkipaikka on päässyt huonoon kuntoon, taloyhtiössä saatetaan harkita jopa luopumista leikkipaikasta kokonaan. Päätös leikkipaikan poistamisesta tai alueen muuttamisesta toiseen käyttöön tekee taloyhtiössä lähtökohtaisesti yhtiökokous. Ennen tällaista päätöstä taloyhtiön kannattaa kuitenkin olla yhteydessä kaupunkiin ja selvittää aluetta koskevat kaavamääräykset. Asemakaavassa on saatettu määrätä, että taloyhtiön alueella on leikkipaikka. Tällöin leikkipaikan poistaminen voi vaatia kaavamuutosta eikä pelkkä yhtiökokouksen päätös riitä.

Artikkeli Kuka vastaa leikkipaikan turvallisuudesta? julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.