3 + 2 osakkaan oikeutta ja velvollisuutta taloyhtiössä

Kun osakas ostaa asunnon taloyhtiöstä, hän saa kaupan päälle joukon oikeuksia ja velvollisuuksia. Omat oikeudet ja velvollisuudet on hyvä tuntea, jotta taloyhtiöasumisesta saa kaiken irti ja asuminen sujuu vaikeuksitta. Seuraavassa esitellään keskeisimmät osakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Oikeudet

1. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja kyselyoikeus

Osakkaalla on oikeus osallistua kaikkiin taloyhtiön yhtiökokouksiin. Yhtiökokouksia järjestetään vuosittain ainakin yksi. Kokouksiin kannattaa osallistua, sillä siellä päätetään tärkeistä asioista, kuten vastikkeen suuruudesta ja yhtiön tulevista remonteista.

Osakkaalla on oikeus saada yhtiökokouksessa hallitukselta ja isännöitsijältä tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin. Kysymyksiä voi esittää vaikkapa tuloslaskelman eristä tai tilikauden aikana tehdyistä korjauksista. Hallituksella ja isännöitsijällä on velvollisuus vastata osakkaiden kysymyksiin.

2. Oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkaalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksessa käsiteltäväksi ja näin mahdollisuus vaikuttaa yhtiön päätöksentekoon. Jos osakas on havainnut jonkin epäkohdan taloyhtiössä tai haluaa ehdottaa uusia toimintatapoja, hän voi pyytää asian kirjaamista yhtiökokouksen asialistalle.

Asian on oltava sellainen, että siitä päättäminen kuuluu yhtiökokouksen toimivaltaan (ks. lisää toimivallan jaosta täältä).

Osakkaan tulee ilmoittaa käsittelyvaatimuksestaan kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia ehditään sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiökokouksessa vaatimusta asian käsittelystä ei voi enää esittää.

3. Oikeus remontoida omaa huoneistoa

Osakkaalla on oikeus remontoida huoneistoaan. Remonttioikeutta rajoittaa kuitenkin se, että yhtiö vastaa yhteisten tilojen sekä rakenteiden, eristeiden ja perusjärjestelmien (mm. vesijohto-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmä) kunnossapidosta ja korjaamisesta.

Osakkaan on ilmoitettava remonteistaan taloyhtiölle etukäteen ja kirjallisesti. Remontista ei saa aiheutua haittaa yhtiölle tai toisille osakkaille.

Velvollisuudet

1. Velvollisuus maksaa yhtiövastiketta

Jokainen taloyhtiön osakas on velvollinen maksamaan yhtiövastiketta yhtiön menojen kattamiseksi. Vastikeperusteet määrätään yhtiöjärjestyksessä ja vastikkeen suuruudesta päätetään yhtiökokouksessa.

Taloyhtiössä voidaan lisäksi periä käyttökorvausmaksuja tietyn palvelun käytöstä (esim. saunamaksu). Nämäkin maksut kuuluvat osakkaan maksettaviksi, mikäli hän palveluja käyttää.

2. Velvollisuus huoneiston kunnossapitoon

Osakas on velvollinen pitämään kunnossa huoneistonsa sisäosat ja hoitamaan huoneistoa huolellisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa tarvittavien remonttien tekemistä sekä sitä, että osakas ilmoittaa viipymättä taloyhtiölle yhtiön vastuulle kuuluvista vioista.

Osakas ei kuitenkaan vastaa tavanomaisesta kulumisesta, jos huoneistoa on käytetty sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Lue lisää osakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä taloyhtiön toiminnasta Näin toimii asunto-osakeyhtiö -kirjasta.

Artikkeli 3 + 2 osakkaan oikeutta ja velvollisuutta taloyhtiössä julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.